دانلود پاورپوینت ارزیابی کیفیت محیط های کشت میکروبی جهت رشته پزشکی در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


هر آزمایشگاه باید از کیفیت هر شماره ساخت از محیط های آماده مصرف تجاری و یا محیطهای کشت دهیدراته، قبل از استفاده اطمینان حاصل نماید. الزامات عمومی کنترل کیفیت محیط های کشت عبارتند از: 1)ثبت اطلاعات محیط های کشت 2)بررسی ظاهری 3)بررسی آلودگی 4)انجام آزمایش کنترل کیفیت

 

 


فهرست مطالب
نکات مهم
ارزیابی کیفیت محیط های کشت میکروبی
1) ثبت اطلاعات محیط های کشت
2) بررسی ظاهری
3)بررسی آلودگی
4)انجام آزمایش کنترل کیفیت
منابع تهیه میکروارگانیسم های کنترل 
A.محیط های کشت غیر انتخابی ) مانند بلاد آگار
. Bمحیط های کشت انتخابی
.Cمحیط های لوله ای
D.محیط های بیوشیمیایی (مانند سیترات آگار ، اروه و... )
E. محیط های انتقالی
جدول ?- شرایط انکوباسیون
شکل ?- آماده سازی سوسپانسیون برای کنترل کیفیت محیط های کشت
جدول  کنترل کیفی محیطهای غیر انتخابی
جدول کنترل کیفی محیطهای انتخابی
جدول کنترل کیفی محیطهای افتراقی
Alkaline Peptone Water
Sheep Blood Agar