دانلود پاورپوینت کارگاه SPSS جهت رشته آمار در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در تحلیل واریانس یک راهه مجموع مجذورات کل به دو بخش برون گروهی و درون گروهی تقسیم می شود.  منظور از مجموع مجذورات این است که میانگین کل نمرات از نمرات کسر شود و حاصل آنها به توان دو برسد و با هم جمع گردد. منظور از مجموع مجذورات درون گروهی این است که این کار در هر گروه به طور جداگانه انجام می گیرد یعنی میانگین هر گروه از نمرات آن گروه کسر گردد و به توان دو برسد و سپس حاصل همه گروه ها با هم جمع گردد. منظور از مجموع مجذورات بین گروهی این است که میانگین هر گروه از میانگین کل کسر و سپس در تعداد افراد همان گروه ضرب گردد و حاصل برای همه گروه ها با هم جمع گردند. در حقیقت تفاوت نمره هر فرد از میانگین کل برابر است با تفاوت نمره او از میانگین گروه خودش به اضافه تفاوت میانگین گروه او از میانگین کل 

 

 

 

فهرست مطالب
نمودار تصمیم گیری برای انتخاب آزمون اماری مناسب برای بررسی تفاوت های موجود بین میانگین ها
مفروضات آزمون های پارامتریک(t  و تحلیل واریانس)  
آزمون تحلیل واریانس یک راهه
تحلیل واریانس دوراهه
فرضیه ها
تحلیل واریانس با اندازه های تکراری
سه پیش فرض مهم
تحلیل کوواریانس
پیش فرض مهم کوواریانس
آزمون خی  دو متغیری(chi square)
آزمون خی تک متغیری