دانلود پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده جهت رشته مدیریت در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ماده 81(اصلاحی) قانون استخدام کشوری درباره فوت عادی: هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد درتاریخ فوت بازنشسته محسوب وتمام حقوق بازنشستگی وی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره-درصورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده ازپانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهدشد.

 

 

 

فهرست مطالب
مستندات برقراری حقوق وظیفه وراث
قانون استخدام کشوری 
ماده 82 (اصلاحی) قانون استخدام کشوری
تبصره 2(اصلاحی )ماده 79قانون استخدام کشوری
تبصره (اصلاحی) ماده80قانون استخدام کشوری
ماده 83(اصلاحی)قانون استخدام کشوری 
ماده 84 قانون استخدام کشوری
ماده 87 قانون استخدام کشوری
نحوه محاسبه وتعیین حقوق وظیفه وراث
نحوه برقراری حقوق وظیفه جهت مستخدمین موضوع ماده82(اصلاحی)وتبصره 2(اصلاحی)ماده79وتبصره (اصلاحی) ماده80قانون استخدام کشوری
درمورد مستخدمین موضوع ماده 83(اصلاحی)قانون استخدام کشوری
وراث ازلحاظ قانون استخدام کشوری 
توضیحات
وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگی یاوظیفه درصندوق بازنشستگی کشوری درتطبیق باسایر صندوقها