جزوه اصول کار با تجهیزات بخش مراقبت ویژه ICU

سمیرا روحی صفایی - سمیرا وش

به تعداد 146 صفحه pdf

 

پیشگفتار
چه بیمارانی در ICU بستری میشوند؟
تیم ICU
خصوصیات بخش ICU 11
وسایل بخش ICU
آشنایی با دستگاه ونتیلاتور
تاریخچه استفاده از دستگاه ونتیلاتور
فیزیولوژی
موارد استفاده از دستگاه ونتیلاتور
حساسیت ونتیلاتور SENSITIVITY/TRIGGER
اجزای اصلی ونتیلاتور
انواع ونتیلاتورها
انواع ونتیلاتورهای مکانیکی
راه اندازی ونتیلاتور

انواع دستگاه ساکشن
موارد کاربرد دستگاه ساکشن
نکات ضروری در مراقبت از ساکشن
وسایل لازم برای ساکشن کردن ترشحات
ساکشن بسته IN LINE
دستگاه الکتروشوک
مکانیسم شوک الکتریکی
انواع دستگاههای الکتروشوک براساس شکل موج
انواع دستگاههای الکتروشوک بر اساس نحوه کاربردشان در سطح بدن
محل گذاشتن پدالهای الکتروشوک
راهنمای استفاده از دستگاه الکتروشوک
خلاصه نحوه استفاده از دستگاه الکتروشوک
دستگاه دفیبریلاتور خارجی خودکار
( AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR AED )
دستگاه دفیبریلاتورخارجی کاملا"خودکار AED
موارد استفاده دستگاه AED
مزایای دستگاه AED به دفیبریلاتوردستی
نحوه کاربرد AED
دستگاه پالس اکسیمتری
انواع دستگاه پالس اکسیمتری
محدودیتهای پالس اکسیمتری
مزایای استفاده از پالس اکسیمتری

طرز کار دستگاه پالس اکسیمتری
دستگاه پمپ انفوزیون چیست؟
نحوه ی جاگذاری ست انفوزیون
دستگاه مانیتورینگ قلبی ریوی
نامهای دستگاه
اجزاء تشکیلدهنده سیستم مانیتورینگ
سیگنال ECG و الکترودهای آن
تحلیل دامنه پلتیسموگراف
اندازهگیری دما در مانیتورینگ علایم حیاتی
اندازهگیری NIBP در مانیتورینگ علایم حیاتی
روش اندازهگیری IBP
چاپگر مانیتورینگ علایم حیاتی
راهنمای مراقبت از بیماران با کاتتر ورید مرکزی
منابع و مآخذ