آشنايي دانشجويان ولو به اختصار نسبت به مفاهيم مختلفي كه در فهم و تفسير قرآن مجيد به عنوان كتاب ديني مسلمانان لازم است و همچنين علومي كه مي توان به كمك آن به فهم بيشتر قرآن مجيد پرداخت.

فهرست مطالب

فصل اول تفسير ، تأويل و تنزيل

تعاريف مختلف در باب تأويل و تنزيل

فرق انزال و تنزيل

علت تدريجي بودن نزول قرآن كريم

فصل دوم مصادر تفسیر

توانایی دانشجویان در بیان

تفسیر به نقل و سبب پیدایش آن

تفسیر به رای و علت پیدایش آن

ماهیت اسرائیلیات و علت ولع بعضی مفسران به آن

فصل سوم مفسران بزرگ

افزايش توانايي دانشجويان

آشنايي با مفسران بزرگ صحابي و تابعي

ويژگيهاي تفاسير مختلف   

فصل چهارم تاریخ قرآن

توانايي دانشجو در بيان

نامها و اوصاف مختلف قرآن

كيفيت نزول قرآن مجيد 

سورهاي مكي و مدني و نحوه شناسايي آنها

قرائت هاي مختلف از قرآن 

فصل پنجم اقسام قرآن

توانايي دانشجو در بيان

آيات متشابه ، مجمل ، محكم و مفصل ،ناسخ ومنسوخ

تفاوت آيات خاص و عام 

ناسخ و منسوخ در احاديث    

اقسام دخول نسخ در آيات قرآني 

فصل ششم اعجاز قرآن

توانایی دانشجویان در بیان

تعریف اعجاز

فرق اعجاز با کرامت

شرایط و کیفیت اعجاز

دلایل عاجز ماندن معارضین از مقابله با قرآن

اعتقاد به صرفه

فصل هفتم آفريده يا ناآفريده بودن قرآن

توانایی دانشجویان در بیان

دیدگاه های معتزله و اشاعره در مورد صفات خدا

دیدگاه های مختلف در مورد کلام خدا

ابعاد سیاسی اعتقاد به مخلوق بودن کلام خدا

فصل هشتم علوم قرآنی

توانایی دانشجویان در بیان

علوم مختلف قرآنی

علوم مختلف حدیث

فقه و مذاهب مختلف فقهی

مذاهب مختلف اصول فقه

فصل نهم علم کلام

توانایی دانشجویان در بیان

علم کلام

فرق فلسفه و کلام

مسائل مهم شبه فلسفی در علم کلام

فرق مختلف کلامی شیعه

روشهای معتبر کلامی