بخشی از متن پاورپوینت

هدف از يادگيري دستور زبان:

درك متون ادب فارسي اعم از شعر و نثر
ادراك صحيح متن هاي مغلق و داراي تعقيد هاي لفظي و معنوي
كسب معيار هاي لازم براي استنباط صحت و سقم آثارنويسندگان ،شعراو محققان
ويرايش متون از نقطه نظردستورفارسي
مجموع نشانه هايي كه براي نشان دادن آواهاي هر زبان به كار مي رود: ا، ب،... 
هركدام از آواهاي زبان را واج مي گويند.
از كوچك ترين واحد صوتي متمايز، يعني كوچك ترين واحد صوتي اي كه مي تواند تغييري در معنا ايجاد كند.
مثال: رود، زود
واج ها به دو دسته تقسيم مي شوند :
صامت، مصوت
صامت:  آوايي است كه دراداي آن جريان هوا  هنگام خروج در نقطه اي ميان گلو ولب ناگهان به مانعي برخورد مي كند.
مثال : ِ، ُ،
صامت ها در زبان فارسي 23 عدد هستند :
ء،ب،ت،ج،خ،د،ر،ز،س،ش،ف،ق،ك،ل،م،ن،و،ي ، ه .
 براي برخي صامت ها چند نشانه به كار مي بريم. مانند: س،ز و...  .
مصوت: آوايي است كه با لرزش تار آواها از گلو بيرون مي آيد و هنگام اداي آن دهان گشاده مي ماند .
مثال : آ، او،اي

در زبان فارسي شش مصوت وجود دارد: مصوت هاي بلند ، مصوت هاي كوتاه : 
 آ ، او، اي ، -َ ، -ِ ، -ُ  .
مصوت بلند :آ ، او، اي
مصوت هاي كوتاه : -َ ، -ِ ، -ُ
به مصوتي گفته مي شود كه در حين اداي آن وضع اعضاي گفتار تغيير مي بذيرد،و بر اثر آن ، زنگ يعني ارتعاشات فرعي صوت نيز مختلف مي شود . 
 صدا از يك مصوت به سوي مصوت ديگر مي لغزدو مي توان آن را در حكم دو مصوت شمرد : روشن، فردوسي