دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها جهت رشته الکتریک در 79 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

هــدف از تــدوين ايــن آيــيننامــه بــه روز رســاني و تطبيــق مــواد آن بــا شــرايط روز صــنايع، پيــشرفت تكنولــوژي و ايمـنسـازي محـيط كارگـاههـا بـه منظـور پيـشگيري از حـوادث منجـر بـه صـدمات جـاني و خـسارت مـالي و حفـظ و صيانت نيروي كار و منابع مادي ميباشد.
نصب، تنظيم، آزمـايش، نگهـداري و تعميـرات كليـه تجهيـزات الكتريكـي فقـط بايـد توسـط افـراد متخـصص و ماهر انجام شود.
تجهيزات الكتريكي كارگاه بايد با استانداردهاي الكتريكي مطابقت داشته باشند.
تجهيزات و ملزومات مورد استفاده براي هر نوع عمليات برقي بايد متناسب با آن كاربرد خاص باشد.

 

 

 

 

 


فهرست مطالب:
تعاریف
پيشگيريهاي‌ عمومي‌
جلوگيري‌ از تماس‌ با قطعات‌ برق‌ دار
فضاي‌ كار
كانال‌ هاي‌ سيم‌ كشي‌ برق‌
دستگاه‌هاي‌ كنترل‌ و مقاومتهاي‌ الكتريكي‌
اتصال‌ زمين‌
پوشش‌هاي‌ فلزي‌ بدون‌ برق‌
سيم‌هاي‌ اتصال‌ زمين‌
وسايل‌ الكتريكي‌ قابل‌ حمل‌
اتصال‌ دادن‌ به‌ زمين‌ و قطع‌ مدار در موقع‌ تعميرات‌
حفاظ‌ قسمت‌هاي‌ برق‌دار
فيوزها - كليدهاي‌ خودكار - كليدهاي‌ معمولي‌
تابلوها و تخته‌ كليدها
وسايل‌ آتش‌ نشاني‌ و حفاظت‌ فردي‌